Nazywam się

Małgorzata Dajnowicz
studia historyczne ukończyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskałam tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku uzyskałam na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Pracuję na stanowisku profesora (od 2009 r.) w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem kierownikiem Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych w IHiNP UwB, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych.

Opublikowałam jako autor, współautor i redaktor ponad 100 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej.

Pełnię funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (od 2018 r.).